Navigace

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU

( PRO VAŠI BEZPEČNOST A DOBRÝ POCIT ZE HRY )

 1. Návštěvníci bowlingového centra Manta jsou povinni respektovat provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny personálu.

 2. Hráč je povinen se dostavit 5 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu obsadit dalším zájemcem.

 3. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle rezervace nebo objednávky.

 4. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Bowlingu Manta, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.

 5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

 6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám v bowlingové obuvi, která se zapůjčuje zdarma u obsluhy bowlingu. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

 7. Prostor rozběhu před čarou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký.
  Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Upozorňujme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače koulí).

 8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit pokyny obsluhy.

  Hráč zejména nesmí :
  a) vstupovat za černou přešlapovou čáru
  b) vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá, tzn., nesvítí červené světlo
  c) vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora s nápisem STOP

  d) pokračovat ve hře, pokud se nevracejí bowlingové koule
  e) vstupovat na rozběh dráhy na boso nebo s jídlem a pitím, s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  f) ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
  Za porušení bodu a) nebo b) bude od provinilé osoby požadována pokuta 200,- Kč.
  Za porušení bodu c) pokuta 500,-Kč na odstranění škod způsobených tímto jednáním.

 9. Zjevně podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykových a psychotropních látek, má obsluha právo vykázat z bowlingového prostoru.

 10. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu. Drobné opravy v průběhu hry nezakládají nárok na slevu z ceny pronájmu.

 11. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost. Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním.

 12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

 13. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

 14. V případě záměrného poškození dráhy nebo zařízení centra, má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.

  Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.                                V Praze dne 1.11.2015